การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน