ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
ชื่อประกาศ TOR :
จ้าง ทำระบบจำลองการเดินรถ (Train Simulator) จำนวน ๑ ชุด
รายละเอียด :
จ้าง ทำระบบจำลองการเดินรถ (Train Simulator) จำนวน ๑ ชุด
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
14,000,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
22 พ.ค. 2561
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
01 มิ.ย. 2561
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.srtet.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3085600 ต่อ 1420 ในวันและเวลาราชการ
โทรศัพท์หมายเลข :
02-3085600 ต่อ 1420 ติดต่อ คุณอิงค์วรา
จำนวนผู้เข้าชม:
929