ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
ชื่อประกาศ TOR :
ซื้อ จอแสดงผลระบบ PIDS และ CCTV ทดแทนของเดิมบนชานชาลา พร้อมติดตั้งใช้งานที่สถานีรถไฟฟ้าทั้ง ๘ แห่ง และศูนย์ซ่อมบำรุงฯ
รายละเอียด :
ซื้อ จอแสดงผลระบบ PIDS และ CCTV ทดแทนของเดิมบนชานชาลา พร้อมติดตั้งใช้งานที่สถานีรถไฟฟ้าทั้ง ๘ แห่ง และศูนย์ซ่อมบำรุงฯ
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
18,000,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
22 มี.ค. 2561
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
02 เม.ย. 2561
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผ่านทางอีเมล์ ingwara.s@srtet.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่......................... โดยบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.srtet.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ...............................
โทรศัพท์หมายเลข :
02-3085600 ต่อ 1420 ติดต่อ คุณอิงค์วรา
จำนวนผู้เข้าชม:
243