ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
รฟท.ซ/๖๑๐๑๑
ชื่อประกาศ TOR :
ซื้อ Dust Collector system พร้อมระบบติดตั้ง Control System ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน จำนวน ๑ ชุด
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
7,500,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
22 ก.พ. 2561
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
13 มี.ค. 2561
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้รับมอบอำนาจ ผ่านทางอีเมล์ Fon.y@srtet.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ........................ โดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้รับมอบอำนาจจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.srtet.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................
โทรศัพท์หมายเลข :
02-308-5600 ต่อ 1421 ติดต่อ ฝน
จำนวนผู้เข้าชม:
214