ประกาศร่าง TOR

วงเงินงบประมาณ
ถึงวงเงินงบประมาณ
วันที่ประกาศ
สิ้นสุดวันที่ประกาศ
วันรับฟังข้อวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์
ประกาศเลขที่ รายการ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ วงเงินงบประมาณ จำนวนผู้เข้าชม
ตรวจสอบรางด้วยวิธีการทดสอบโดยทำลาย 16/มี.ค./2561 19/มี.ค./2561 15,000,000.00 19
รฟท.ช/61020 จ้างปรับตั้งระดับและแนวรางพร้อมหินโรยทางสำหรับงาน Ballast Track ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/มี.ค./2561 23/มี.ค./2561 11,500,000.00 18
จ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อแก้ไขกรณีน้ำจากรางระบายน้ำไหลย้อนเข้าท่วมบ่อที่สถานีมักกะสันและศูนย์ซ่อมบำรุงฯ 26/ก.พ./2561 02/มี.ค./2561 5,000,000.00 122
จ้างก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมีและเก็บของเสีย ที่ศูนย์ซ่อมคลองตัน จำนวน ๑ งาน 23/ก.พ./2561 07/มี.ค./2561 4,500,000.00 137
รฟท.ช/61012 ซื้ออะไหล่อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๙ รายการ 22/ก.พ./2561 27/ก.พ./2561 5,200,000.00 133
รฟท.ซ/๖๑๐๑๑ ซื้อ Dust Collector system พร้อมระบบติดตั้ง Control System ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน จำนวน ๑ ชุด 22/ก.พ./2561 13/มี.ค./2561 7,500,000.00 128
จ้างตรวจสอบรางด้วยวิธีการทดสอบโดยไม่ทำลาย จำนวน ๑ งาน จ้างตรวจสอบรางด้วยวิธีการทดสอบโดยไม่ทำลาย จำนวน ๑ งาน 15/ก.พ./2561 20/ก.พ./2561 0.00 121
จัดหาและติดตั้งระบบเฝ้าระวังและจัดการควบคุมโครงข่ายอุปกรณ์สื่อสารสำหรับแผนระบบโทรคมนาคม (Network Monitoring Management Software System) จำนวน 1 ระบบที่ห้อง CER อาคาร Mainwork Shop ในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/ก.พ./2561 20/ก.พ./2561 4,400,000.00 162
จ้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อแก้ไขกรณีน้ำจากรางระบายน้ำไหลย้อนเข้าท่วมบ่อที่สถานีมักกะสันและศูนย์ซ่อมบำรุงฯ 05/ม.ค./2561 10/ม.ค./2561 5,000,000.00 262