ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟท.อ./๕๙๐๐๘๑-๑
เรื่อง :
ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟแวร์สำหรับระบบจำลองแผนการเดินรถ ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟแวร์สำหรับระบบจำลองแผนการเดินรถ ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
15 มี.ค. 2560 - 22 มี.ค. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
แผนกจัดซื้อ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ราคากลาง :
4,815,000.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
100.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
03 เม.ย. 2560 ระหว่าง 13:30 - 14:30 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
02 พ.ค. 2560 ระหว่าง 14:00 - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม D๓๐๒ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ซอยเพชรบุรี ๔๗ (ศูนย์วิจัย) ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
023085600 ต่อ 1492 ติดต่อ คุณอิงค์วรา
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
ผู้ประสงค์จะซื้อ เอกสารประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟแวร์สำหรับระบบจำลองแผนการเดินรถ ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ รฟท.อ./๕๙๐๐๘๑-๑ ในราคาชุดละ ๑๐๐.๐๐ บาท ต้องนำเงินไปชำระที่กองการเงิน ฝ่ายการเงินและการบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ กองการเงิน ฝ่ายการเงินและการบัญชี สถานีรถไฟคลองตัน การรถไฟแห่งประเทศไทย แล้วนำใบเสร็จรับเงิน พร้อมสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง มาเป็นหลักฐานในการขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อ ได้ที่ แผนกจัดซื้อ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ประกาศ ณ วันที่ :
15 มี.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม:
182