ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟท.ช/61053
เรื่อง :
ซื้อ จัดหาและฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือทดสอบแรงบิดของประแจ (Torque Meter) พร้อมอุปกรณ์เสริม ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ จำนวน ๒ รายการ
รายละเอียด :
ซื้อ จัดหาและฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือทดสอบแรงบิดของประแจ (Torque Meter) พร้อมอุปกรณ์เสริม ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ จำนวน ๒ รายการ
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
31 ก.ค. 2561 - 09 ส.ค. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.srtet.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3085600 ต่อ 1420 ในวันและเวลาราชการ
ราคากลาง :
1,998,760.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
10 ส.ค. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
14 ส.ค. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผ่านทางอีเมล์ Pro@srtet.co.th หรือ ingwara.s@srtet.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดยบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.srtet.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เลขที่โครงการ : 61077456567
ประกาศ ณ วันที่ :
31 ก.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม:
246