ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟท.ช/61030
เรื่อง :
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงาน แผนกปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน และอาคาร Infrastructure ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
03 เม.ย. 2561 - 19 เม.ย. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ราคากลาง :
1,989,247.70 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
20 เม.ย. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
23 เม.ย. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
ไฟล์แนบ :
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผ่านทางอีเมล์ pro@srtet.co.th และ tissana.s@srtet.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ โดยบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.srtet.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เลขที่โครงการ 61037507774
ประกาศ ณ วันที่ :
03 เม.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม:
230