ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟฟท.ช/๖๑๐๐๑
เรื่อง :
จ้างผลิตสปอตวิทยุ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรล ลิงก์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
เลขที่โครงการ 60117416223
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
04 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาผ่านทางwww.gprocurement.go.th
ราคากลาง :
0.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
14 ธ.ค. 2560 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
12 ม.ค. 2561 ระหว่าง 09:00 - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์วผ่านทางเว็บไซต์www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
023085600 ต่อ 1182 ติดต่อ นฤมล
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผ่านทางอีเมล์ chutima.m@srtet.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.srtet.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ :
04 ธ.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม:
297