ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟฟท.ช/61009
เรื่อง :
ซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80g จำนวน 2,234 รีม
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
09 ก.พ. 2561 - 14 ก.พ. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ดูรายละเอียดได้ที่ www.srtet.co.th หรือ www.gprocurement.go.th
ราคากลาง :
169,716.98 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
15 ก.พ. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
16 ก.พ. 2561 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา และเงื่อนไขที่กำหนด
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
ประกาศ ณ วันที่ :
08 ก.พ. 2561
จำนวนผู้เข้าชม:
251