สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง ราคากลาง ราคาประเมิน วิธีซื้อจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่รับคัดเลือก
1 :ประกาศจ้างทำบอร์ดนิทรรศการ

รวม 0.00 บาท