สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง:
ประกาศจ้างทำบอร์ดนิทรรศการ
วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง :
หน่วยงานจัดซื้อ - จัดจ้าง :
ราคากลาง :
วงเงินงบประมาณ :
ที่เก็บเอกสาร :
ราคาที่สรุปในการจัดซื้อ - จัดจ้าง :
0.00 บาท
เหตุผลที่รับคัดเลือก :
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
ประกวดราคา (ที่เกี่ยวข้อง) :
ประกาศจ้างทำบอร์ดนิทรรศการ
 
 
 
 
ลำดับ
เลขที่สัญญา
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม:
1354