Tor

Budget
End Budget
Date
End Date
Date Criticism
End Date Criticism
Bid No. Description Date End Date Criticism Budget Visitor
รฟท.อ./600060 จ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่สถานีรถไฟฟ้าพญาไท ราชปรารภ รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง และสถานีลาดกระบัง 27/Jun/2017 03/Jul/2017 17,000,000.00 2
รฟท.อ./600089 จ้างซ่อมบำรุงประแจสับราง (Turnouts) จำนวน ๔๙ ชุด ทั้งเส้นทางหลัก (Mainline) และ ศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) ระยะเวลา ๑๒ เดือน 21/Jun/2017 26/Jun/2017 23,000,000.00 32
จ้างติดตั้งประตูม้วนไฟฟ้า ที่สถานีรถไฟฟ้าพญาไท ราชปรารภ รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง ลาดกระบัง จำนวน ๓๒ ชุด 13/Jun/2017 16/Jun/2017 6,500,000.00 47
รฟท.อ./600049 จ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบลิฟต์ บันไดเลื่อนและทางลาดเลื่อน จำนวน 127 เครื่อง 06/Jun/2017 12/Jun/2017 26,858,532.00 69
รฟท.อ./600077 จัดซื้อชุดแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ที่สถานีหัวหมาก(HUM) และสถานีบ้านทับช้าง (BTC) จำนวน ๒ รายการ 06/Jun/2017 12/Jun/2017 3,446,256.00 73
จัดซื้อ Dust Collector system พร้อมติดตั้ง Control System ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน จำนวน ๑ ชุด 06/Jun/2017 12/Jun/2017 7,490,000.00 35
รฟท.อ./600074 ซื้อระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายบนสถานีสำหรับผู้โดยสาร (Wifi for Passenger Service) จำนวน ๑ ระบบ 05/Jun/2017 08/Jun/2017 7,597,000.00 68
รฟท.อ/600034 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่ม บริเวณสถานีรถไฟฟ้า ทั้ง 8 สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงฯ 05/Jun/2017 07/Jun/2017 4,800,000.00 25
จัดจ้างทำป้ายแสดงข้อมูลการเดินทางและป้ายทิศทางบันไดเลื่อน LED สำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จำนวน ๑ งาน 05/Jun/2017 15/Jun/2017 10,000,000.00 45