Tor

Budget
End Budget
Date
End Date
Date Criticism
End Date Criticism
Bid No. Description Date End Date Criticism Budget Visitor
จ้างทำระบบจำลองการเดินรถ (Train Simulator) จำนวน ๑ ชุด 18/Aug/2017 21/Aug/2017 14,000,000.00 511
รฟท.อ./๖๐๐๐๗๘-๑ ซื้อชุดโต๊ะทดสอบตัวขับประแจกลไฟฟ้า (Railway point drive test bench) จำนวน ๑ ชุด 18/Aug/2017 21/Aug/2017 16,000,000.00 412
รฟท.อ./600084-1 ซื้อระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายบนสถานีสำหรับผู้โดยสาร (Wifi for Passenger Service) จำนวน ๑ ระบบ เพื่อใช้งานในพื้นที่ที่ให้บริการผู้โดยสารของสถานีรถไฟฟ้า พญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง ลาดกระบัง สุวรรณภูมิ และที่อาคาร Mainwork Shop และ inf 18/Aug/2017 21/Aug/2017 7,597,000.00 468
รฟฟท.อ./600042 เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๕ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา ๕ ปี 17/Aug/2017 21/Aug/2017 7,750,200.00 457
จัดหารถกระเช้าแบบแมงมุม (Spider Lift) ความสูงทำงานไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุง 16/Aug/2017 21/Aug/2017 6,687,500.00 140
รฟท.อ.600109 ประกวดราคาซื้อล้อรีดทึบ (Solid Wheel) จำนวน ๑๒๐ ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 09/Aug/2017 15/Aug/2017 4,200,000.00 220
รฟท.อ./600121 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) และเครื่องสำรองไฟฟ้ากระแสตรง (Charger) 110 โวลท์ แบบรวมอะไหล่ รวมจำนวน 27 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 09/Aug/2017 15/Aug/2017 13,500,000.00 174
จ้างติดตั้งระบบตู้โทรศัพท์ภายในติดตั้งที่ห้อง CER พื้นที่ชั้น ๓ อาคารพื้นที่โดยรอบ Main work Shop จำนวน ๑ งาน 08/Aug/2017 11/Aug/2017 4,756,150.00 162
จ้างจัดหาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Business Process Management and Workflow) ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน จำนวน ๑ งาน 04/Aug/2017 09/Aug/2017 2,210,620.00 198
Dog