Summary Of The Purchasing Procurement

Procurement-outsourcing:
(ยกเลิก) จ้างจัดหาและติดตั้งประตูกั้นชานชาลาแบบสูงครึ่งบาน (half height) ที่สถานีรถไฟฟ้า ๗ สถานีพญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง และลาดกระบัง รวม ๑๔ ชานชาลา
Method :
ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
Agencies :
Price :
200,000,000.00 Baht
Budget :
Storage Document :
ห้องจัดซื้อ ชั้น ๒ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
Summary Price Of Purchasing - Procurement :
0.00 Baht
Reason :
ประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดหาและติดตั้งประตูกั้นชานชาลาแบบสูงครึ่งบานที่สถานีรถไฟฟ้า ๗ สถานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก มีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียวอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ๙(๔)
Announced the draft TOR (Relate) :
จ้างจัดหาและติดตั้งประตูชานชาลาแบบครึ่งบาน ที่สถานีรถไฟฟ้า ๗ สถานี
Bidding (Relate) :
(ยกเลิก) จ้างจัดหาและติดตั้งประตูกั้นชานชาลาแบบสูงครึ่งบาน (half height) ที่สถานีรถไฟฟ้า ๗ สถานีพญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง และลาดกระบัง รวม ๑๔ ชานชาลา
 
 
 
 
No.
Contact Number
Bidder
The Offer Price
 
 
 
 
Visitor:
861