Annoucer

Bid No. Subject Issuing Date Opening Visitor
รฟฟท.ช./61044 จัดหาโทรศัพท์ช่วยเหลือฉุกเฉิน Help Point จำนวน ๓๐ ตัว 10/Jan/2019 - 22/Jan/2019 23/Jan/2019 63
รฟฟท.ช./62001 ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/Jan/2019 - 16/Jan/2019 17/Jan/2019 96
รฟท.ช/61073 ซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด 27/Dec/2018 - 13/Jan/2019 14/Jan/2019 105
รฟท.ซ/61066 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องตรวจสอบรางและล้อแบบ Phased Array Ultrasonic จำนวน 2 เครื่อง 19/Dec/2018 - 07/Jan/2019 08/Jan/2019 177
รฟท.ช/61071 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) จำนวน ๒๕ เครื่อง 18/Dec/2018 - 03/Jan/2019 04/Jan/2019 129
รฟท.ช/61069 จ้างปรับปรุงห้องอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคมที่อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตันและสถานีมักกะสัน 18/Dec/2018 - 02/Jan/2019 03/Jan/2019 121
รฟท.ซ/61070 ซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด 06/Dec/2018 - 20/Dec/2018 21/Dec/2018 137
รฟท.ช/61068 ประกาศประกวดราคา จัดหาระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน และสถานีรถไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด 27/Nov/2018 - 06/Dec/2018 07/Dec/2018 186
 รฟฟท.ช/๖๑๐๔๑ จ้างที่ปรึกษาจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Development) และแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของผู้สืบทอดตำแหน่ง Career Development Plan) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 20/Nov/2018 - 30/Nov/2018 03/Dec/2018 217